Przypomnij hasło
Powrót do logowania

Regulamin

REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z serwisu AeroBrains akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu AeroBrains jest AeroBrains Sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Witosa 16, zwanym dalej Usługodawcą.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu AeroBrains oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki AeroBrains  związane ze świadczeniem usług.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wypełniają obowiązki nałożone na AeroBrains i są zgodne z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Rejestrując się w serwisie AeroBrains wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez AeroBrains.
 6. Rejestrując się w AeroBrains wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych statystycznych generowanych przez Serwis podczas Twoich aktywności.
 7. Obowiązujący regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem: http://AeroBrains.com/regulamin
 8. Postanowienia regulaminu oraz wszelkie skutki z niego wynikające poddane są właściwości polskiego prawa i polskich sądów powszechnych.

 

§2. Definicje

 1. Serwis: platforma internetowa dostępna pod adresem http://AeroBrains.com, oferująca zestaw ćwiczeń i treningów rozwijających umiejętności poznawcze za pośrednictwem Internetu.
 2. Aplikacja: narzędzie umożliwiające dostęp do Serwisu za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne, dostępnej w sklepie Google Play - na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, bądź AppStore - na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS. Aplikacja Aerobrains łączy się z urządzeniem Użytkownika tylko w celu synchronizacji danych z Kontem Użytkownika umieszczonym na Serwerze.
 3. Usługodawca: AeroBrains, właściciel i administrator Serwisu, odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu i za oferowane w nim usługi.
 4. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto w Serwisie. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać konto w Serwisie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Konto Użytkownika: oznaczy element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu.
 6. Urządzenie: urządzenie spełniające wymogi techniczne Serwisu lub Aplikacji, podłączone do internetu.
 7. Ćwiczenie: pojedyncza gra rozwijająca określone umiejętności poznawcze, wraz w kompletem instrukcji i opisem.
 8. Trening: zestaw ćwiczeń, ułożonych w sesje treningowe i rekomendowanych do realizacji w określone dni tygodnia. Różne treningi rozwijają różne umiejętności poznawcze. Czas trwania różnych treningów i liczba sesji treningowych mogą się różnić w zależności od obszaru.
 9. Cennik usług. Opłaty za korzystanie z Serwisu określone są w Cenniku Usług dostępnym na stronie http://www.aerobrains.com/cennik. Usługodawca ma prawo wprowadzenia w przyszłości opłat za korzystanie z serwisu. Osoby mające konto korzystające z serwisu będą informowane o zmianach w polityce płatności i będą miały prawo wyboru na jakich zasadach chcą dalej korzystać z serwisu.
 10.  „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
 11. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 12. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 13. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).
 14. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).

 

§3. Serwis

 1. Serwis oferuje ćwiczenia i treningi przeznaczone do samodzielnego rozwijania umiejętności poznawczych w trybie on-line na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Użytkownik musi się zarejestrować, by mieć pełny dostęp materiałów w Serwisie.

 

§4. Konto użytkownika

 1. Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 2. Do założenia konta wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika oraz hasła dostępu do serwisu.
 3. Niedozwolone jest używanie adresów e-mail mogących naruszać prawa osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
 5. Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.
 6. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.
 7. Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła, może skorzystać z opcji "Przypomnij hasło" dostępnej w oknie logowania do serwisu.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych.

 

§5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do konta przed poznaniem go przez osoby trzecie.
 2. Zabronione jest publikowanie, użyczanie, sprzedawanie hasła w jakiejkolwiek formie.
 3. Użytkownik zalogowany do swojego konta na Urządzeniu dostępnym publicznie (umieszczonym np. w pracy, w kawiarni internetowej itp.) jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania z Serwisu, poprzez naciśnięcie odnośnika "Wyloguj". W razie niezastosowania się do tego wymogu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktywności na koncie Użytkownika wykonane przez osoby trzecie.
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 7. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
 8. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania i nienaruszania godności innych osób. Zabronione jest umieszczanie treści rasistowskich lub obraźliwych dla innych osób.
 9. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, korzystając z opcji w ustawieniach profilu „Usuń konto”.
 11. Usługodawca ma prawo uznać, że informacje przekazane na adres e-mail podany podczas procesu zakładania konta zostały poprawnie doręczone.

 

§6. Wymagania techniczne

 1. Serwis przystosowany jest do działania zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.
 2. W wersji stacjonarnej Serwis przystosowany jest do działania na urządzeniach posiadających systemy operacyjne Mac OS lub Windows, z dostępem do internetu oraz zainstalowaną najnowszą przeglądarką internetową (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera).
 3. W wersji mobilnej Serwis przystosowany jest do działania na telefonach komórkowych i tabletach posiadających systemy operacyjne Android 4.1 i wyższe wersje lub iOS 7 i wyższe wersje, z dostępem do internetu za pośrednictwem Aplikacji.

 

§7. Reklamacje

 1. Reklamację składaną przez Użytkownika Serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług należy sporządzić w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać: adres email osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w Regulaminie, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie Internetu.

 

§8. Treść serwisu i prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie AeroBrains.com są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
 2. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnego dostępu mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony dostęp do Serwisu.
 3. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, edukacyjne, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Usługodawcy.
 4. W przypadku chęci wykorzystania poza serwisem AeroBrains.com materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. W miarę rozwijania się Serwisu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zasadach polityki prywatności.
 2. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie http://AeroBrains.com/regulamin
 3. Usługodawca ma prawo wprowadzenia w przyszłości opłat za korzystanie z serwisu. Osoby mające konto korzystające z serwisu będą informowane o zmianach w polityce płatności i będą miały prawo wyboru na jakich zasadach chcą dalej korzystać z serwisu.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla Usługodawcy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 7. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien natychmiast opuścić Serwis i nie korzystać z jego Usług.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwijania serwisu i modyfikowania jego funkcjonalności, w celu polepszenia jakości serwisu.
 9. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jako jego integralna część.
 10. Polityka Cookies stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, jako jego integralna część.

 

Załącznik nr 1

Polityka prywatności

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: AeroBrains Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 4. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko — podczas zakładania konta będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, potrzebnych do uzyskania możliwości kontaktu z Tobą.
  2. Adres e-mail — poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą.
  3. Adres — informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych — do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  4. Cookies — nasz serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania usług do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 5. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników, tj. aktualny i czynny adres email, login, którym Użytkownik posługuje się w Serwisie, imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, wykształcenie, kraj;
 6. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli chcesz dokonać założyć konto w naszym Serwisie.
 7. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszego serwisu.
 8. Aplikacja AeroBrains zainstalowana na urządzeniu mobilnym Użytkownika nie pobiera żadnych danych z tego urządzenia, poza podstawowymi statystykami rozgrywek koniecznymi do synchronizacji Aplikacji z Serwisem. Użytkownicy posługujący się dostępem mobilnym za pomocą Aplikacji AeroBrains zainstalowanej na telefonie bądź innym urządzeniu mobilnym nie udostępniają Administratorowi żadnych dodatkowych danych poza tymi umieszczonymi na Koncie Użytkownika.
 9. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego loginu lub nazwy adresu email.
 10. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane także w celu promocji oferowanych przez nich produktów w Serwisie oraz w celu przeprowadzenia rozliczeń z Administratorem Serwisu.
 11. Dane Klientów, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, są przetwarzane za ich zgodą.
 12. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
 13. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek serwisu internetowego lub przesłać e-mail na adres: kontakt@aerobrains.com.
 14. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 

Załącznik nr 2

Polityka Cookies

Definicje

 1. Administrator — AeroBrains Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 2. Cookies — dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie — elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik — oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Stosowanie plików cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.